Miljö

Verksamhetens egenkontroll styrs genom rutiner inom företagets miljölednings-system enl. ISO14001. Företaget erhöll nytt miljötillstånd dec 2016.

Följande miljöaspekter stöds utav våra verksamhetsrutiner:

Företaget införde under 2020 ett vidare tänk både Stadex miljöpåverkan ”innanför grindarna och utanför”. Införde även att tala om positiv miljöpåverkan, miljöpåverkan med ett livscykelperspektiv. Vidare talar vi om miljöaspekt, betydande miljöaspekt, miljöpåverkan, miljövillkor i miljötillstånd, strategiska miljömål i Avebe. Gradering för yttre miljö, vid nödläge eller av ekonomisk karaktär, kan finnas ett miljövillkor enligt miljötillstånd för aspekten. Global påverkan ger oss också bidrag att diskutera med våra leverantörer. Vi bedömer det finns en utveckling från miljömål till att tala om hållbara mål.

Företaget har två betydande miljöaspekter:

  • Förbrukning av naturresurs, med miljöpåverkan tex vattenförbrukning i produktionens tvätt avdelning.
  • CO2-belastning, den ekologiska fotavtrycket, med miljöpåverkan val av energikälla.

 

Vi har miljötillstånd med villkor som rör:

1. Tillverkning i överensstämmelse med allmänna villkoret i tillståndet
2. Utsläpp av kväveoxider vid förbränning av naturgas
3. Effektiv stoftavskiljning
4. Processluft skall renas i förbränningsanläggning
5. Förvaring av kemikalier och koncentrerade rengöringsmedel
6. Hantering av avfall
7. Begränsning av buller
8. Utsläpp av biologiskt syreförbrukande ämnen, COD och BOD7
9. Processavloppsvattnets nitrifikationshämning
10. Energi
11. Transport
12. Avvecklingsplan
13. Utredningsvillkor, 4 st som rör avloppsvatten
14. Prövovillkor, 2 st

AB Stadex är ett aktiebolag i nederländska moderbolaget Avebe. Koncernens policy är anpassad till lokala förhållanden.

AB Stadex QES-policy

AB STADEX affärsidé är att förädla från olika råvaror till unika stärkelseprodukter av hög kvalitet tillsammans med kunderna.

Strategiskt arbetar företaget för att bygga starkt förtroende och binda oss till trovärdiga, säkra leverantörer och intressenter. Viljan och förmågan att inom Stadex arbeta för en god inre och yttre miljö är viktiga faktorer i vår utveckling och på sikt en överlevnadsfråga för oss. Utbildning och kompetensutveckling är en viktig komponent i företagets ständiga förbättringsarbete.

Säkerhet, kvalitet/livsmedelsäkerhet och Miljö är frågor av högsta prioritet för Stadex och skall alltid vägas in i företagets beslutsfattande. Omsorgen om människa och miljö har alltid företräde i företagets verksamhet. Stadex ledning bär det primära ansvaret för dessa frågor samtidigt som alla anställda har ett personligt ansvar. Viktigt för företaget är att skapa resurser och rutiner för ett underhåll, såväl förebyggande som akut, som syftar till att minimera risker i all vår verksamhet.

Vi producerar säkra stärkelseprodukter med ett högt värde. Livsmedelssäkerhetsfaror ska vara identifierade, farobedömda och under kontroll. Vi tar ansvar för den miljöpåverkan vi åstadkommer genom våra produkters hela livscykel. Vi ska förbättra företagets energiprestanda. Härigenom kan vi bidra till ett kretsloppssamhälle och en globalt hållbar utveckling.

Vi arbetar på ett säkert sätt och fokuserar på mervärdesskapande för kunden och resultatstyrning för en hållbar livsmedelskedja.

Vi skall i vårt arbete uppfylla den lagstiftning och andra intressenters krav som berör vår verksamhet samt arbeta för att ständigt förbättra vårt verksamhet samt arbeta för en minskning av vårt ekologiska fotavtryck.

Var och en av oss bidrar till en bättre miljö där vi bor och arbetar.

Denna policy är grunden för allt QES-arbete vid AB STADEX och alla medarbetare och alla som
arbetar på uppdrag av Stadex har den gemensamma uppgiften att se till att den förverkligas.

Malmö den 31 maj 2022
Ronny Olsson, VD   AB STADEX